FORSIDE    PROGRAM    FOREDRAGSHOLDERE    EHELSE-KÅRING    PARTNERE / UTSTILLERE    NÅR OG HVOR    PÅMELDING    KONTAKT    HISTORIKK

Foredragsholdere

 

Keynotes (plenum)

 

Jonas Gahr Støre, helseminister

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste
Til høsten skal vi legge frem en stortingsmelding om it og ehelse. Den skal inneholde en felles strategi for en digital helse- og omsorgstjeneste. Nye tjenester på helsenorge.no, og demo-versjon av kjernejournal vil bli vist fram i foredraget.
 
 
 
 
 
 

Sonja Chirico Indrebø, CIO, Statoil

Statoils strategiske samarbeid med it-leverandører, hva kan helsesektoren lære?
Indrebø ble kåret av Computerworld til Norges nest mektigste på topp 100 over personer med it-innflytelse. Leder for it i landets desidert største selskap og kjøpte i 2010 inn it for hele fire milliarder kroner.
 
 
 
 
 
 

John de Souza, leder Medhelp & gründer fra Silicon Valley

Han leder verdens største private digitale helsetjeneste, amerikanske Medhelp. som er i ferd med å revolusjonere hvordan kliniske undersøkelser gjøres og gir pasienten en ny rolle.
 
 
 
 
 
 
 
 

Debatt om helsevesenets digitale fremtid

I debatten vil unge helseprofesjonelle og unge politkere fortelle om sine visjoner og diskutere fremtidens helsevesen. Med Shahzad Rana (debattleder), Johan Torgersen (Yngre legers forening), Ida Karlsen (SU), Sveinung Rotevatn (Unge Venstre), Elisabeth Løland (KrfU) og Fredrik Punsvik (Unge Høyre).
 
 
 
 
 
 
 

Ansgar Gabrielsen

Tidligere norsk politiker (H). Han var ordfører i Lindesnes 1987–1993, og ble innvalgt på Stortinget i 1993. Han var næringsminister 2001–2004, og helseminister 2004–2005. Høsten 2005 startet Gabrielsen eget foretak med konsulentvirkomshet i Oslo. I 2008 utga han boken "Brev til en minister".

 

 

 

 

 

 

 

Delsesjoner

 

Ilangko Balasingham, Dr. Ing. Prof. & gruppeleder sensornettverk, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus

Sykehuset flytter hjem til pasienten
Bruk av ny teknologi gjør det mulig å utføre en rekke undersøkelser og en god del av behandlingen  i pasientens hjem. Dette kan spare pasienten for innleggelse og reise til sykehus. Oppfatningen er at dette ikke bare er økonomisk lønnsomt, men at pasienten faktisk blir raskere frisk. 
 
 
  

Elmar Flamme

Born 1963, started working in healthcare as a nurse on intensive care and emergency units for 15 years. Since 1998 he worked as CIO in two German Hospitals responsible also for Projects (HIS Development, electronic healthcare card Germany) with major healthcare Keyplayers. Now he is working as a strategic CIO for Klinikum Wels Grieskirchen the biggest convent Hospital in Austria.  
 
As strategic CIO he was responsible to choose HDS HCP as a strategic component for a revision safe  Enterprise Meta Data Archiv and together with the Partner Company X-Tention he is involved in the development of eMIND (Meta Data Robot) as a third party component  for the Hitachi Clinical Repository.
 
In this project Klinikum Wels Grieskirchen establish one of the first Medical Meta Data Repositories in Austria for all clinical (administrative)  Information’s on one archive platform. With the Philosophy that the Meta Data can be user defined customized and update and the object are revision safed stored and where searchable a new possibilities  for selecting, presenting and viewing of  clinical information’s can be realized.
 
Today Klinikum Wels Grieskirchen is storing Data from his Hospital Information System, Different departmental Subsystems, PACS and SAP ERP Documents under this Meta Data Logic.
 
 
 
 

Tomas Nordheim Alme, medisinsk direktør, DIPS

Ta ledertrøya tilbake!
Norsk helsevesen ble tidlig digitalisert og lå lenge langt fremme i anvendelse av IT sammenlignet med andre land. Det siste tiårets teknologiske eksplosjon har medført en kraftig økning i samfunnets forventning, langt mer enn det sektoren har klart å henge med i og andre land har tilsynelatende passert oss i anvendelse av teknologi i helsevesenet. Hvorfor går det  så langsomt? Hvordan kan vi gjøre noe med det? Tomas Nordheim Alme, Medisinsk direktør i DIPS, norges største leverandør av pasientjournalsystemer analyserer flaskehalser og mulighetsrom for norsk eHelseutvikling. Hvordan kan Norge igjen bli en spydspiss innen eHelse?
 
 
 
 

 

Mats Larson

 

Mats Larson har lang erfaring fra helsevesen og IT-bransjen, og har hatt ulike lederstillinger innen begge feltene. Han er en utdannet sykepleier og har en mastergrad i Health Information Management .

 Mats var sykehusdirektør i 10 år og deretter administrerende direktør i CareLink - et svensk aksjeselskap som tilrettelegger for bruk av IT i helsevesenet. Fra 2004 til 2008 var han ansatt i Oracle som Senior Business Development Director for helsetjenester. Mats har også vært president i EHTEL – ”the European Health Telematics Association”.

Mats Larson er i dag administrerende direktør i Bilthong AB, som for tiden er engasjert i eHelse og ledelsesprosjekter i Norden, Hellas og Sør-Afrika. Han er styreleder i det svenske legemiddelverket, styremedlem i CSAM Health AS, og innehar en rekke andre styreverv.
Last ned foredraget
 

 

Roar Olsen, avdelingsdirektør, Helsenorge.no

Helsenorge.no - fra "veileder til helsetjenesten" til en "interaktiv selvbetjeningsplattform med innbyggeren i sentrum"
Helse- og omsorgssektoren må i mye større grad enn i dag involvere pasienten og brukerne, både for å styrke det forebyggende arbeidet og som del av behandlingsforløpet. Den offentlige helseportalen Helsenorge.no skal være en felles inngangsport til helsetjenesten på nett, og tilby digitale tjenester for en enklere hverdag for pasienter og brukere. Den første ambisjonen var en veileder til helsetjenesten på nett. Hvordan skal vi komme videre til å bli en interaktiv og sosial plattform som møter innbyggenes forventninger til digitale tjenester?

Roar Olsen har mangeårig erfaring fra ledelse, strategiutvikling, IT og webprosjekter både fra privat og offentlig sektor. Han har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole og Master of management fra BI. Han har tidligere vært leder for Altinn og vært prosjekt-/programleder i Storebrand og Statens Pensjonskasse Det siste året har han jobbet i Helsedirektoratet med ansvar for den offentlige helseportalen helsenorge.no.

 

 

Dr. Mohammad Naraghi, Healthcare and Life Sciences Industries, IBM

Digital Transformation of Healthcare - towards quality and efficiency improvements
Dr. Mohammad Naraghi (MD, PhD) is the Global Leader for both the Healthcare and Life Sciences Industries in IBM. In this capacity, he is in charge of developing the vision, strategy and global business in Healthcare and Life Sciences by building and expanding IBM’s offerings and relationships with the healthcare clients.

He has rich experience in the Healthcare and Life Sciences industries for 20 years, ranging from clinical practice in cardiology and biomedical R&D work at leading edge institutions in Europe and USA to executive leadership positions in world-renowned international corporations, such as Siemens AG and McKinsey & Company.
 
 

 Heidi Thorstensen, Personvernombud/leder personvern og informasjonssikkerhet

Stab pasientssikkerhet og kvalitet, Oslo universitetssykehus

"Personvern -  Problem eller en grunnleggende demokratisk rett?"

Personvern blir i mange sammenhenger uttrykt som hovedårsak som forhindrer ønskede løsninger. Dette presentereres gjerne som valg mellom personvern og pasientsikkerhet. Men er det nå slik at personvernet er noen stopper, og er det alltid den enkeltes interesse som er målet?
 
 
 

Bjørn Myrvold, adm. dir., Tieto Healthcare Scandinavia

Mangfold - et nødvendig gode?
Mangfold er ofte et positive ladet ord, men sjelden når vi snakker om elektroniske pasientjournaler. Samtidig blir ”integrasjoner” sett på som noe negativt. Det er lett å bli fascinert av et fremtidsbilde hvor vi har ”en løsning for alle”, men innen overskuelig fremtid må vi finne en gylden middelvei. Så spørsmålet er ikke om vi kan få en felles løsning for alle, men heller hvordan vi får et integrert mangfold til å løse våre felles utfordringer?
 
 

  
 
 

Anna-Karin Østlie, Ernst & Young

Gjennomgang av velferdsteknologimarkedet i Norge
Anna-Karin Østlie har lang erfaring fra strategisk innovasjon, og pasientorienterte omstillingsprosesser fra ulike deler av "helseøkosystemet" i Norge, Norden og Vest-Europa. Hennes foredrag tar for seg hvilke overordnede makrotrender som driver digitaliseringen av helsesektoren i Norge, og hvilke muligheter den åpner for aktører i alle deler av økosystemet - ikke minst for pasient, pårørende og helsepersonell!
 
 
 
 
 

Maria Gjerpe, forfatter, bloggen “MariasMetode

Morgendagens pasienter ønsker sine leger velkommen etter!
Hvordan dyrke en god helseprosess gjennom bruk av nye kommunikasjonskanaler? Helsepersonells typiske rolle har vært den paternalistiske, hvor pasientene er blitt fortalt hva som er bra for dem og hva de skal gjøre. Morgendagens pasienter går foran. Framtidens kunnskapsrike pasientkundene utfordrer bestående maktstrukturer. Hvordan påvirker maktforskyvingen forholdet mellom aktørene? Hvordan gå inn i likeverdig partnerskap med pasientkunder?
 
Maria Gjerpe er utdannet lege. De siste tre år har hun helseblogget på mariasmetode.no og vært aktivt deltager i mange ulike sosiale mediekanaler. For Kommuneforlaget skriver hun bok om Helse 2.0: innovasjon, sosiale medier og helsevesenet. Gjerpe var med på oppstart og blogget fast for Den Norske Legeforenings blogg. Hun er portrettintervjuet i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening: tidsskriftet.no/article/2133539.
 

 

Dr. Håkan Nordgren, Accenture

Med pasienten i sentrum; Må helsetjenesten avgi makt og innflytelse?
Pasientene skal settes i sentrum.Pasientrollen skal styrkes. Pasientene skal ta "makten". Patient empowerment er trenden. Men hvordan oppleves egentlig denne endringen sett fra innsiden av helse- og omsorgstjenesten, fra innsiden av et sykehus? Hvordan bør helse- og omsorgstjenesten respondere på disse endringene?

Helsepersonell opplever i økende grad nye forventinger fra pasienter om mer innsyn og delaktighet, pasienter deler kunnskap seg i mellom og blir ”eksperter” på egen sykdom i det digitale informasjonssamfunnet. Samtidig skjerpes kravene fra styrende myndigheter til helse- og omsorgstjenesten, fokus skal være på forebygging, det skal være topp fagmedisinsk kvalitet i alle ledd, og sykehuset skal drives med effektiv bruk av samfunnsressursene. Hvordan bør sykehusene tilpasse seg en ny virkelighet? Dr Håkan Nordgren vil dele sine perspektiver fra en mangeårig karriere som både fagmedisiner og som aktør i Helse og IT-industrien.
 
Dr. Nordgren har hatt har flere ulike roller i privat og offentlig sektor. Han er utdannet medisiner, men har også arbeidet med IT og helse siden 70-tallet. Han har ledet flere store implementeringer og prosjekter innen helse og IT, og innførte blant annet bioinformatikk på Karolinska sykehus på begynnelsen av 80-tallet. De fire siste årene har han arbeidet med det svenske nasjonale e-helseprogrammet, hvor han var ansvarlig for regelverk, rammeverk og arkitektur.
 
 

Haakon Brænden, direktør e-helse, Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmmet Sykehus - først i landet med digital post til pasientene
Diakonhjemmet sykehus har tatt et viktig skritt mot en mer moderne pasientkommunikasjon. Som første sykehus i Norge sender de epikriser og polikliniske notat digitalt til de pasientene som har tatt i bruk Digipost.
 
Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus, heleid av stiftelsen Det norske Diakonhjem. Sykehuset er akuttsykehus og lokalsykehus innen medisin, kirurgi og psykiatri for bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner i Oslo. Diakonhjemmet Sykehuset har også region- og sentralsykehusfunksjon innen revmatologi og revmakirurgi.
 
Posten har åpnet et sikkert digitalt postsystem for alle virksomheter og privatpersoner i Norge. Løsningen heter Digipost, og fungerer på samme måte som en vanlige postkasse, bare på nett. Det betyr at både bedrifter, offentlig virksomhet og privatpersoner kan sende og motta viktig post digitalt. Dette kan være brev, innkallelser, fakturaer, epikriser, PIN-koder og mye mer. I tillegg er Digipost et arkiv for viktige brev og dokumenter. Digipost er en del av Norsk Helsenett.
 
 

Lars Søraas, Legelisten.no

Legelisten.no ble startet for å gjøre det lettere for folk å finne en god fastlege. Siden har en oversikt over alle fastleger i Norge og brukere kan skrive vurderinger av legene. Siden lansering i mai i år har over 200 000 nordmenn besøkt siden og over 10 000 brukervurderinger av fastleger har blitt publisert. Nettsiden er utviklet og driftes av fire privatpersoner på hobbybasis.
 

 

Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

 

Steinar Martinsen er viseadministrerende direktør i Helse Sør Øst RHF. Helse Sør-Øst utgjør nærmere 50-60% av sykehusmarkedet, og hvordan de gjør sine anskaffelser vil være sentralt i både hvordan kravspesifikasjoner, implementering og ikke minst hvordan muligheter for innovasjon (og derved også næringsutvikling i Norge i neste runde) vil kunne skje. Steinar´vil presentere både de vurderinger og aktiviteter de gjør på området herunder muligheter og utfordringer.
 

 

 

 

 

 

Terje Lien-Aasland, leder av Næringskomiteen på Stortinget

Norsk politiker (Ap). Han ble innvalgt på Stortinget fra Telemark i 2005 og gjenvalgt ved stortingsvalget 2009.

Lien har bakgrunn som energimontør og tillitsvalgt i fagbevegelsen. Fra 1982 til 1994 var Aasland lærling og senere energimontør ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap. Han er distriktssekretær i LO i Telemark, og var dessuten medlem av kommunestyret i Skien fra 1991 til 2003. Han var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 1998–2000.
 
 
 

 

Steinar Pedersen, grunnlegger av Nasjonalt senter for telemedisin

"Hvordan kan vi innovere når vi  ikke vet hvor vi skal?"
Daglig leder i konsulentfirmaet Tromsø Telemedicine Consult. Hovedfokuset til selskapet er analyser, strategier, etablering av eHelsetjenester for offentlige og private aktører.

Han startet det som nå er Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (NST). Senteret er WHOs samarbeidssenter innen telemedisin, E-helse-ambassadør for European Space Agency (ESA), sekretariat for Nordisk råds samarbeidsforum i telemedisin og er vertsinstitusjon for TTL, Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI-senter).

Han har variert erfaringer fra deltakelse i arbeid, komiteer og arbeidsgrupper bla innen EU, WHO, Helsedirektoratet og var grunnlegger og president i The International Society for Telemedicine.
 
 
 

 

Paolo Zanaboni, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Adopsjon av telemedisin: fra pilot til praksis
Vi har mange gode telemedisinske løsninger som fungerer godt i pilotfasen. Likevel blir få av de brukt i praksis. Hvorfor? Hvordan er teknologien implementert i helsesektoren? Er adopsjonen av telemedisin ulik fra annen helseteknologi? Det er andre faktorer enn bare teknologi som påvirker utbredelse av storskalabruk av telemedisin.

Paolo Zanaboni, ph.d., er forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Universitetssykehuset Nord-Norge HF I Tromsø. Hans forskningsinteresser er fokusert på telemedisin og e-helsetjenester for kroniske sykdommer (KOLS, hjertesvikt, fedme), Health Technology Assessment, helseledelse og helseøkonomi. 

 

 

Diana Arsovic Nielsen, Centerchef, Syddansk Sundhedsinnovation

Reduktionen af sengepladse
Centeret beskæftiger sig med udvikling af hospitaler for fremtiden med de udfordringer og muligheder dette giver, herunder naturligvis reduktionen af sengepladser og de teknologiske hjælpemidler der skal installeres for fortsat at kunne give patienterne den nødvendige behandling.

Du kan lese mer her

 

 

Bård Lilleeng, adm. dir., Helse Stavanger HF

Helse Stavanger 2.0?
Dette er er navnet på innovasjonsprogrammet i Helse Stavanger. Foredraget vil fremme flere av prosjektene, herunder eSeng og telemedisin.
 
 

 

 

 

"Speakless" av Anne Fi Troye og Merete Grimeland (bilde)

Ideen til appen Speakless tok utgangspunkt i at appen skulle lette kommunikasjonstrykket for et ungt menneske med kreft. Samtidig, ved å logge hvordan man har det fra dag til dag, time til time, ville man også kunne følge med på hvordan man har det over tid, en såkalt tracking av velvære. Ideen har videreutviklet seg og gruppen bak prosjektet består nå av Anne Fi Troye, Kristian Alnæs, Therese Byhring, Tushar Paturde, Mona Cecilie Nielsen, Anne Winding-Sørensen og meg selv.
Sammen er vi en gruppe mennesker som vil gjøre livet litt lettere for tenåringer diagnostisert med kreft. Gjennom utviklingen av en app sammen med tenåringer, drømmer Speakless om å skape en løsning som tenåringene kan bruke til å dokumentere, kommunisere og leke med de nærmeste vennene og familiemedlemmene mens de er under behandling.

 

 

Roger Schäffer, it-direktør ved Folkeheselinstituttet

«Kan tilgjengelige helsedata gi et friskere folk?»
 
Et synspunkt på hvordan mer tilgjengelige helsedata vil påvirke helsepersonell, pasienter, forskere, innovatører og befolkningen. Hvilke krefter påvirker utviklingen og hva er en realistisk forventning?
Schäffer har tidligere jobbet ved Helse Sør-Øst RHF og Ullevål Universitetssykehus.

 

 

 

Erik Dahl, leder strategisk enhet, Kreftforeningen

 

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon med over 110 000 medlemmer. Kreftforeningens hovedmål er at færre skal få kreft, flere skal overleve kreft og best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende.

 

Kreftforeningen mener at en hensiktsmessig pasientmedvirkning er en forutsetning for utvikling av morgendagens helsetjenester. Bruk av ny teknologi er et sentralt virkemiddelet for å understøtte en myndiggjort pasient som har kontroll og tar ansvar for egen helse- og livssituasjon. Ny teknologi gir muligheter for at pasienten i økende grad kan trekkes inn og være en aktiv deltaker i samhandlingskjeden. En pasient som er en aktiv deltaker i sitt eget behandlingsforløp med tilgang til kvalitetssikret informasjon, egne helsedata og interaktive tjenester vil både styrke helsetjenesten og den enkeltes mulighet til egenmestring.

Erik Dahl er leder for Strategisk enhet i Kreftforeningen og har siden 2011 ledet et eHelse-prosjekt i Kreftforeningen.

 

 

 

Hans Nielsen Hauge, leder enhet for eHelse, Helse Sør-Øst RHF
 

"Hvor mange systemer trenger Norge for å være  verdensmester på elektroniske pasientjournaler?"

  Norge har vært i front internasjonalt med utbredelse av elektronisk dokumentasjon i helsevesenet. Vi har imidlertid ikke klart å hente ut gevinster av digitaliseringsprosessen, og ikke klart å følge den internasjonale utviklingen de siste 15 årene. Foredraget vil diskutere dette, og hvilke tiltak som er nødvendige for å bringe norsk helsevesen inn i en situasjon der gevinster kan hentes og bli synlige for befolkningen i form av et bedre og mer effektivt helsevesen.
 

 

Arild Faxvaag, leder Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NTNU

 

"Faglighet, fagsystemer, EPJ og integrasjon."

Kliniske prosesser handler om langt mer enn bare pasientbehandling. Foredraget vil handle om klinisk bruk og effekter av EPJ, om kliniske prosesser og hvordan disse kan og bør støttes av et IT-system. Kliniske fagsystemer er kanskje vanskelig å integrere men er faktiske helt nødvendige arbeidsredskap. Hva slags funksjnalitet behøver EPJ-systemer for å eliminere behovet for kliniske fagsystem?

 

 

   Kveldsarrangement

 

Bent Høie, leder av Stortingskomiteen for helse- og omsorg (H)

Høie deler ut Årets ehelsepris.
 

 

 

 

 

 

 

Jonas Kinge Bergland, lege og komiker

Underholdning på kvelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite